Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu internetowego TWOJA-NAZWA znajdującego się pod adresem URL https://TwojAdres dalej zwanym Regulaminem

§1 Określenie Przedsiębiorcy

XXX prowadzący działalność gospodarczą pod firmą XXX, adres XXX, ,NIP XXX, adres poczty elektronicznej:XXX, tel. XXX.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej.

 1. Portal – portal TWOJA-NAZWA.

 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.

 3. Administrator – XXX prowadzący działalność gospodarczą pod firmą XXX.

 4. Wydarzenie – spektakl, koncert, kabaret lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym realizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem TWOJA-NAZWA.

 5. Organizator – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Wydarzenia.

 6. Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie.

 7. Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej, wydrukowany na specjalnym papierze z odpowiednimi zabezpieczeniami.

 8. e-bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej, umożliwiającej jego wydrukowanie.

 9. Klient – każdy podmiot, który dokonuje zakupu lub rezerwacji Biletów za pośrednictwem TWOJA-NAZWA.

 10. Rezerwacja – czasowe zablokowanie przez Klienta w celu zakupu wybranych przez niego Biletów na Wydarzenie, co uniemożliwia zakup Biletów przez inne podmioty, dokonane za pośrednictwem Portalu, z określeniem formy Biletów oraz sposobu ich dostarczenia.

§ 3 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży Biletów za pośrednictwem portalu TWOJA-NAZWA.

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki TWOJA-NAZWA oraz Użytkownika związane z korzystaniem z Portalu.

 3. Wszystkie ceny podane w Portalu są cenami brutto i, jeśli nie zastrzeżono inaczej, wyrażone są w złotych polskich.

 4. Podstawowym środkiem porozumiewania się TWOJA-NAZWA z Użytkownikami, jest sieć Internet, kontakt następuje w szczególności poprzez pocztę elektroniczną. Ponadto Użytkownik i Portal mogą komunikować się z telefonicznie.

 5. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, oraz do korzystania z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

 6. Z Portalu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.


§ 4 Rezerwacja i Zakup Biletów

 1. Za pośrednictwem Portalu Klient może zarezerwować Bilety na Wydarzenie.

 2. W celu dokonania Rezerwacji Klient musi wykonać następujące działania:

 1. wybrać Wydarzenia dostępne w Portalu,

 2. wybrać termin z dostępnych na dane Wydarzenie.

 1. Czas trwania rezerwacji determinowany jest przez wybór formy płatności i wynosi:

 1. dla przelewu bankowego: 2 dni robocze,

 2. dla płatności internetowej (on-line) przelewem: 6 godzin,

 3. dla płatności internetowej (on-line) kartą płatniczą: 24 godziny.

 1. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.

 2. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych.

 3. Administrator przesyła mailem na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta podsumowanie Rezerwacji oraz Regulamin.

 4. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.

 5. Bilet zostaje wysłany Klientowi po otrzymaniu pełnego wynagrodzenia.

 6. Jeżeli czasie trwania Rezerwacji, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, Rezerwacja zostaje anulowana.

 7. W celu dokonania zakupu zarezerwowanych Biletów Klient podejmuje następujące działania:

 1. podaje swoje dane tj. imię i nazwisko, adres skrzynki elektronicznej oraz telefon kontaktowy,

 2. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,

 3. wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,

 4. w przypadku Blankietów Biletowych wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej podaje pełny adres korespondencyjny zawierający 
  ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy oraz miasto

 5. wybiera sposób płatności i dokonuje płatności.

 1. W trakcie zakupu lub Rezerwacji Klient może wybrać opcję otrzymywania informacji o Portalu i Wydarzeniach na wskazany adres poczty elektronicznej.


§ 5 Bilety

 1. Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Blankietów Biletowych lub Biletów PDF.

 2. Dostępne formy Biletów na Wydarzenie podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji/zakupu.

 3. Wybór formy Biletów dokonuje Klient w trakcie Rezerwacji/zakupu Biletu.

 4. W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, a także ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.

 5. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.§ 6 Płatności i Rezerwacje

 1. TWOJA-NAZWA oferuje następujące formy płatności: 
  a) przelew bankowy, 
  b) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,

 2. Dostępne dla konkretnego Wydarzenia formy płatności podawane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.

 3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów.

 4. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Portalem podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych. Nazwa podmiotu/podmiotów znajduje się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów.

 5. Zawarcie umowy zakupu Biletów następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności. Klient akceptuje warunki zakupu poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 6. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.

 7. Płatność powinna być dokonana w PLN.§ 7 
Dostarczenie Biletów.

 1. Dostępne są następujące formy dostawy Biletu: 
  a) dla Blankietów Biletowych: za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich oraz do odbioru od Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu,
  c) dla Biletów PDF: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta.

 2. Blankiety Biletowe i dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostępne formy dostarczania Biletów na dane Wydarzenie podane są w trakcie dokonywania rezerwacji lub zakupu.

 3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów przed dokonaniem zakupu.

 4. Terminy dostarczenia Biletów są następujące: 
  a) w przypadku Blankietów Biletowych dostarczanych za pośrednictwem operatora pocztowego - minimum 3, maksimum 14 dni roboczych, 
  b) w przypadku Blankietów Biletowych dostarczanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich - minimum 1, maksimum 4 dni robocze,


c) w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną - maksimum 1 dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji.

 1. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.

 2. Bilety PDF przesyłane są na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formie umożliwiającej ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie. W przypadku problemów z otrzymaniem wiadomości lub wydrukiem biletów elektronicznych, Klient powinien się kontaktować z Portalem mailem na adres XXX lub pod numerem telefonu XXX.

 3. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas rezerwacji. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, powinny być zgłoszone TWOJA-NAZWA niezwłocznie.

 4. W przypadku odbioru Blankietów Biletowych od Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu Klient musi:
  a) znać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,
  b) posiadać potwierdzenie dokonania rezerwacji, które wymieniane jest na Blankiety Biletowe.

 5. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru Rezerwacji.

  § 8 Odwołanie Wydarzenia, zwrot Biletu

 1. Klientowi zawierającemu umowę zakupu Biletu poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 tej ustawy.

 2. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.

 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Administrator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację. Klient zobowiązany jest do przesłania na adres XXX  aktualnych danych do przelewu bankowego, oryginału Biletu (jeśli jest) oraz faktury za zakup Biletu.

 4. Żądania zwrotu ceny za zakup Biletu za odwołane Wydarzenie przyjmowane są przez TWOJA-NAZWA przez czas podany przez TWOJA-NAZWA, nie krótszy jednak niż 30 dni od daty ogłoszenia o odwołaniu lub zmianie miejsca lub daty Wydarzenia.

 5. Zwrot ceny zakupu Biletu nastąpi na rachunek bankowy Klienta. W przypadku niemożności ustalenia numeru rachunku bankowego Klienta TWOJA-NAZWA niezwłocznie skontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie w celu ustalenia numeru tego rachunku.

 6. Zwrot ceny za zakup Biletu zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, koniecznych do dokonania zwrotu.

 

 

§ 9 Reklamacje

 1. TWOJA-NAZWA zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia Klientom najwyższej jakości świadczonych usług.

 2. Użytkownik może zgłosić do TWOJA-NAZWA reklamację, jeżeli stwierdzi, że usługi nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie.

 3. Użytkownik może złożyć reklamację: w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: XXX  lub pisemnie na adres XXX.

 4. Użytkownik, składając reklamację, powinien podać swoje imię i nazwisko i opisać, na czym polega niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, a także moment wykrycia tych nieprawidłowości.

 5. TWOJA-NAZWA niezwłocznie po wpłynięciu reklamacji, potwierdza fakt jej przyjęcia za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, podając jednocześnie numer reklamacji.

 6. TWOJA-NAZWA rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 7. W przypadku uznania przez TWOJA-NAZWA reklamacji za uzasadnioną, Użytkownik może żądać:

  1. w przypadku niewykonania usługi objętej reklamacją – zwrotu ceny tej usługi lub jej wykonania,

  2. w przypadku nienależytego wykonania usługi – częściowego zwrotu ceny zakupu lub należytego wykonania usługi.


§ 10 Wymagania w zakresie używanej przeglądarki internetowej


Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML5 oraz z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.


§ 11 Pozostałe postanowienia

 1. Portal świadczy usługi nieodpłatne takie jak:

 1. wysyłka newslettera,

 2. umożliwienie zamieszczania w Portalu komentarzy dotyczących Wydarzeń.

 1. Użytkownik zamieszczając komentarz zapewnia, że zamieszone przez niego treści nie naruszają dóbr osobistych i praw innych podmiotów, nie są sprzeczne z prawem oraz wyraża zgodę na ich opracowanie lub zmianę.

 2. W przypadku, gdy jakkolwiek podmiot uzna, że treść dostępna w Portalu narusza jego prawa lub dobra osobiste, zasady uczciwej konkurencji lub tajemnicę chronioną prawem, powinien poinformować o tym niezwłocznie TWOJA-NAZWA.

 3. TWOJA-NAZWA nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników treści.

 4. TWOJA-NAZWA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 5. Portal nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub niewłaściwe funkcjonowanie Portalu, które wynika z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności:

 1. awarii występującej po stronie Użytkownika, również związanych z nieprawidłowym działaniem urządzeń,

 2. bieżących konserwacji Portalu, które mają na celu zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania,

 3. awarii serwerów lub sieci teleinformatycznych.

 1. TWOJA-NAZWA może zmienić Regulamin.

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez TWOJA-NAZWA, nie wcześniej jednak niż od chwili opublikowania go w Portalu.

 3. Zmieniony Regulamin ma zastosowanie do zdarzeń mających miejsce po jego wejściu w życie, a dla zdarzeń mających miejsce przed jego wejściem w życie zastosowanie ma poprzedni Regulamin§ 12 Wejście w życie


Regulamin wchodzi w życie z dniem XXXX roku.